Годишњи финансијски извештаји:

 

Годишњи извештаји ревизора:

 

Годишња евиденција прилога:

 

Годишњи биланси стања Двери:

 

Годишњи биланси успеха Двери:

 

Евиденција имовине: