Novosti

Predlog Sporazuma sa narodom

Predlog Sporazuma sa narodom

Odgovarajući na zahtev naroda, polazeći od stanja u društvu koje je duboko podeljeno i uzurpirano u svakom svom segmentu od strane režima, potpuno razumevajući stav da se na lažne izbore ne izlazi i da se više nikada ne ponovi da se država prilagođava političarima, a ne političari sistemu, predlažemo sledeći:

SPORAZUM SA NARODOM

Potpisnici dokumenta su svesni da je politički i javni život u zemlji potpuno uništen. Jedan čovek je suspendovao pravo i pravdu i odlučio da sam bude i pravo i pravda. Jedan čovek je uzurpirao sve društvene i prirodne nacionalne resurse. Jedan čovek, suprotno Ustavu, ugrožava teritorijalni suverenitet države. Jedan čovek drži ucenjenim i poniženim čitav narod. Njegovo ime je Aleksandar Vučić.


U Srbiji nije uspostavljen državni sistem koji će biti brana tiraniji. Svedoci smo obesmišljavanja izbora, i oni ne smeju biti jedini način kontrole građana nad sistemom. Odbijamo argument odvajanja politike od naroda. Politika nije stvar samo političkih stranaka, ona mora proizilaziti iz slobodno izražene volje građana i biti kontrolisana od strane građana kroz nezavisne institucije.


Cilj sporazuma naroda i političara je da naša zemlja konačno postane država odgovornosti, država prava i pravde, država slobode u kojoj se ne gaze već poštuju  evropske vrednosti.


Spremni smo da budemo službenici naroda, a ne njegova vlast. Spremni smo da služimo sistemu, a ne on nama. Spremni smo da predložimo nove i poštujemo uspostavljene mehanizme kontrole i smenjivosti svake buduće državne uprave. Spremni smo na transparentnost i otvorenost za građane u svim svojim aktivnostima, uz uvažavanje svih različitosti.


Predlažemo skup mera koje će obezbediti raspodelu društvene moći koja neće biti ni u jednom čoveku, ni u skupštinskoj većini, niti u bilo kojoj stranci.


Mi, dole potpisani predstavnici opozicionih političkih stranaka, pokreta i saveza na poziv predstavnika građanskog protesta „Jedan od pet milionaˮ se obavezujemo da će političke promene u Srbiji za koje se borimo zajedno sa vama, sa ciljem da smenimo lični režim Aleksandra Vučića i uspostavimo sistem u kome buduća diktatura neće biti moguća, protestujući u Beogradu i drugim gradovima Srbije, počivati na sledećim osnovama:


1. Obavezujemo se na zajedničku borbu za slobodne medije i slobodne i poštene izbore na način koji smo definisali u Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora[1] koji su sastavni deo ovog Sporazuma.[2]   


2. Obavezujemo se da, sve dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima nećemo učestvovati. Pokušaj formiranja vlasti na osnovu rezultata takvih „izbora“ smatraćemo aktom rušenja ustavnog poretka; takvu vlast smatraćemo nelegitimnom i protiv nje se boriti svim vrstama otpora i građanske neposlušnosti.


3. Obavezujemo se da ćemo nastaviti borbu svim raspoloživim legalnim sredstvima za demokratizaciju Republike Srbije. Obavezujemo se da ćemo se suprotstaviti nasilju, posebno svakom ekstremizmu povezanim sa režimom. Obavezujemo se na solidarnost u zaštiti svih ugroženih građana koji se nađu na udaru pesnice vlasti zbog drugačijeg mišljenja ili kritičkog delovanja i da ćemo pružiti pomoć i zaštitu ugroženim ljudima i grupama.  


4. Obavezujemo se da ćemo obelodaniti i preispitati sve akte koji su do sada usvojeni i koje bi sadašnji nedemokratski režim usvojio, a koji ugrožavaju državne, nacionalne i ekonomske interese.


5. Obavezujemo se da ćemo kao opozicija  napustiti rad skupština u kojima je režim   ukinuo demokratska načela i temelje parlamentarizma: Narodne skupštine Republike Srbije, Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Skupštine grada Beograda i  drugih lokalnih samouprava i gradskih opština i time oduzeti bilo kakav legitimitet režimu. Izabrani poslanici i odbornici će na drugi način štititi interese građana Srbije na svim nivoima. 


6. Kada se izborimo za slobodne i poštene izbore zajedno ćemo raditi na formiranju zajedničke izborne liste na kojoj bi pored stranačkih kandidata za narodne poslanike uzeli učešće i predstavnici sindikata, strukovnih i građanskih udruženja, studenata, profesora, akademika i javnih ličnosti.  Obavezujemo se da niko od potpisnika neće formirati parlamentarnu većinu na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou sa strankama postojećeg režima.


7. Nakon sprovedenih slobodnih i poštenih izbora obavezujemo se na formiranje Vlade stručnjaka sastavljenu od odgovornih i stručnih ljudi na čelu sa nestranačkim premijerom. U toj Vladi  neće biti niko od aktuelnih lidera opozicije, a biće oročena na godinu dana. Vlada stručnjaka sa  novoizabranom Narodnom skupštinom Republike Srbije ispuniće sledeće preduslove za vraćanje demokratskih načela i vladavine prava u Srbiju[3]:  


7.1. Obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava u Srbiji i poštovanja ustavnih načela o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i slobodne i fer izbore.


7.2. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva


7.3. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije


7.4. Uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem


7.5. Osnaživanje uloge Državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava


7.6. Utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera


7.7. Zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stranačkog uticaja  


7.8. Lustracija


7.9. Uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana

 

7.10. Ispitivanje porekla imovine


7.11. Izmena izbornog zakonodavstva


7.12. Poštovanje prava na lokalnu samoupravu


U cilju realizacije Sporazuma potpisnici su saglasni  da uspostave koordinaciju radi zajedničkog delovanja i realizacije ciljeva.


Potpisnici Sporazuma garantuju ispunjenje ovog dokumenta i spremni su da prihvate svaku ocenu javnosti i sud građana: kako politički, tako i moralni.


Ovaj sporazum, sa našim obavezama, nudimo predstavnicima protesta „1 od 5 miliona“, svim istinski opozicionim političkim  organizacijama, sindikatima, udruženjima, najširoj javnosti i  građanima Srbije. 


Nastavljamo zajedničke proteste u Beogradu i širom Srbije do ispunjenja zahteva koji čine sporazum sa narodom i koje ćemo zajednički predstaviti  građanima Srbije.


U Beogradu,

6. februar 2019.


Prilog 2.

Definisanje obaveza Vlade stručnjaka


1. Obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava u Srbiji i poštovanja ustavnih načela o podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku

Obavezujemo se da ćemo kroz izmene zakonodavstva i doslednu primenu Ustava i zakona obezbediti vraćanje demokratskih načela i vladavinu prava i da ćemo obezbediti  doslednu primenu principa podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku prema kojoj bi svako prisvajanje tuđe nadležnosti bilo sankcionisano kao podrivanje ustavnog poretka.


2. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i nezavisnog tužilaštva

Obavezujemo se da ćemo kroz izmenu zakona koji se tiču izbora sudija, njihovog položaja i odgovornosti uspostaviti nezavisan sistem sudstva oslobođenog uticaja zakonodavne i izvršne vlasti, političkih subjekata i centara moći, kako bi se zakoni primenjivali jednako za sve. Kroz zakonske izmene uspostaviće se visok nivo odgovornosti za profesionalan, efikasan i svima dostupan pravosudni sistem. Kroz izmene i dopune zakonodavstva koji se tiču javnog tužilaštva  uspostaviće se sistem nezavisnog javnog tužilaštva, sposobnog da goni sve počinioce krivičnih dela, drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Izborom kompetentnog i izvršnoj vlasti nepotčinjenog republičkog javnog tužioca obezbediće se gonjenje počinioca krivičnih dela.


3. Uspostavljanje nezavisnosti Ustavnog suda Srbije

Obavezujemo se da ćemo doneti novi zakon o Ustavnom sudu, kojim ćemo obezbediti da Ustavni sud bude zaštitnik ustavnosti i zakonitosti.


4. Uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem

Obavezujemo se da ćemo doneti poseban zakon o specijalnom tužiocu čija kancelarija će imati odgovarajući budžet i broj stručnih ljudi da može da efikasno  procesuira sve slučajeve političke korupcije, sprege kriminala, politike i trgovine uticajem u prošlosti i budućnosti. Obevezujemo se da ćemo zakonom regulisati da način izbora obezbedi da na to mesto bude izabrana kompetentna osoba, koja je nezavisna od političkog uticaja i čija su ovlašćenja dovoljno široka. Krajnji cilj je zatiranje korupcije, organizovanog kriminala i trgovine uticajem koji su ugrozili temelje države.      

 

5. Osnaživanje uloge Državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava

Obavezujemo se da ćemo kroz izmenu i dopunu Zakona o državnoj  revizorskoj instituciji obezbediti šira ovlašćenja za DRI, kao i obavezu drugih državnih organa, posebno Državnog tužilaštva, ali i osnivača javnih preduzeća i ustanova za postupanje po nalozima ove nezavisne institucije. 


6. Utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera

Obavezujemo se da će se zakonima o Vladi, državnoj upravi i javnim preduzećima uvesti kriterijum kandidovanja za javnu funkciju koji će sprečiti izbor nekompetentnih i nestručnih ljudi na rukovodeća mesta u državnoj upravi i na mesta direktora ustanova i javnih preduzeća. U javna preduzeća i privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom biće uveden profesionalni menadžment. Na Univerzitetima će se, na osnovu zakona, formirati komisije za ocenu osporenih stečenih zvanja, koje će na osnovu propisanih kriterijuma dati ocenu o eventualnom nezakonitom sticanju diplome ili plagiranju radova  za sticanje  zvanja.  Time bi  javni sektor i društvo u celini bilo „očišćeno“ od lažnih stručnjaka.  


7. Zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stranačkog uticaja 

Obavezujemo se da će zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja i ostala nezavisna i regulatorna tela kroz izmenu i dopunu zakona dobiti punu samostalnost i dovoljno sredstava za rad u cilju realizacije ustavne i zakonske uloge. Kroz izmenu zakona preciziraće se sankcije za pojedince i institucije koje otežavaju ili pokušavaju da dezavuišu  ostvarivanje njihove uloge. 


8. Lustracija

Obavezujemo se na donošenje zakona o lustraciji svih koji su zloupotrebili javne funkcije i državne resurse od 1990. do danas.


9. Uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana

Uspostavićemo socijalni dijalog i obezbediti dogovore za obeštećenje građana oštećenih  merama  režima (radnika, državnih službenika, penzionera, poljoprivrednih proizvođača, porodica sa decom,  invalida, ratnih vojnih veterana, ugroženih  bankarskih klijenata, prosvetnih i zdravstvenih radnika, vojnih i policijskih radnika i službenika, oštećenih nepravednim sistemom javnih izvršitelja i drugih).


10. Ispitivanje porekla imovine

Donošenje zakona o poreklu imovine, kojim bi se ispitalo poreklo imovine, svih javnih funkcionera i pojedinaca povezanih s vlašću od 1990. godine do dana donošenja zakona.


11. Izmena izbornog zakonodavstva

Obavezujemo se na izmenu izbornog zakonodavstva kojim bi se izbori personalizovali, što znači da bi glasači znali za koga pojedinačno glasaju na svim nivoima izbora, bez obzira na koji od izbornih sistema se konačno opredelimo (proporcionalni sa otvorenim listama, kombinovani ili većinski). Obavezujemo se da će izborni zakoni obezbediti teritorijalnu zastupljenost građana.  Kroz izmene Zakona o savetima nacionalnih manjina obezbedićemo demokratski izborni proces unutar saveta, sve u cilju kvalitetne zaštite prava nacionalnih manjina. 


12. Zaštita lokalne samouprave

Obavezujemo se da ćemo obezbediti zaštitu Ustavom, zakonom i međunarodnim aktima garantovane lokalne samouprave. Obavezujemo se da će se gradonačelnici i predsednici opština birati neposredno.Uputnice:


[1] Zajedničkim uslovima opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora usvojeni od strane opozicionih stranaka, pokreta i saveza u Beogradu 14. decembra 2018. – prilog 1.


[2] Uz mogućnost formiranja radnog tela od organizacija koje se objektivno bave izbornim procesima koje bi kreirale mehanizme za realizaciju slobodnih i fer izbora i na taj način obezbedile slobodno glasanje građana i smenjivost postojeće i budućih vlasti demokratskim putem.


[3] Definisanje načela Vlade stručnjaka – prilog 2


Podeli vest:

Komentari (17)

 1. gsu

  Imam 53 godine, prošao sam sve od početka devedesetih, ja više ne izlazim na izbore, umorio sam se svega toga... ko ima snage, nek rešava. Gde su nam stručnjaci? Svi su već u zapadnim zemljama, niko od mladih neće više ostati ovde, samo stariji. Iskreno, ne znam šta će biti sa Srbijom, plašim se da ćemo postati penzionerska država (ako već nismo to) i naša deca će nas održavati u životu iz inostranstva. Ne verujem ni Vučiću, ne verujem ni opoziciji, želeo bih samo svoj mir u kući, da popijem po koju rakijicu sa komšijama, da popričamo malo, da ispečemo po koje ćevape, da se družimo i da ne znamo ko nam je (aktuelni) premijer. I tako da bude i u budućnosti. To je moj optimizam. I to ćemo i uraditi, bez obzira ko nam je na vlasti.

  Odgovori
 2. Mirko Stojanovic

  Bravo. Ovo je i vise nego ocekivaqno. Cestitam. Poz.

  Odgovori
 3. Parizanin

  Dakle NISTA U VEZI NAS IZ DIJASPORE?Pa dali je toliko tesko da nam se bar obeca da ce se ispraviti greska ove vlasti i VRATITI NAZAD MINISTARSTVO ZA DIJASPORU u okviru sistema Ministarstava Republike Srbije?

  Odgovori
 4. Jovan

  A spoljnja politika?

  Odgovori
 5. Branko A. Reformista 1991

  Bravo, procitao sam jednom. Jos cu analizirati, ali mi se cini da ste napravili program koji lici pravim demokratiskim zajednicama. Pozdrav i srecno sa narodom.

  Odgovori
 6. Maja

  Nisam videla da u sporazumu predvidjate LICNU odgovornost za svoj rad i odluke, celokupnom svojom imovinom, svake osobe izabrane na bilo koju funkciju u drzavi, koja bi se proveravala i sankcionisala u efikasnim i brzim postupcima... kao i da ce u svakom zakonu, pored rokova za gradjane, biti predvidjeni i strogo sankcionisani i rokovi u kojima moraju postupati svi drzavni cinovnici...

  Odgovori
 7. Desanka

  Problem svih nasih problema je na Univerzitetu. Treba preispitati sve izbore u zvanja od 2000. godine i ukinuti autonomiju pri izboru nastavnika. Tu caruje nepotizam! Na privatnim ukinuti doktorske studije, zabraniti takvima da odu na drzavne da nastave studije i ponistiti oprane diplome. Profesori su po svemu sudeci najodgovorniji za propast sistema i kreiranje neznalica i prevaranata. Zabraniti politicko delovanje i izbaciti penzionisane profesore sa fakulteta.

  Odgovori
 8. Sreten Bošković

  Потписујем! До победе! И, има реваншизма, овог пута!

  Odgovori
 9. Ante Čulić

  Poštovani, potpuno sam saglasan sa navedenim akcionim planom. Ipak, mislim da je neophodno uneti i nesporni zajednički imenitelj svih članica Saveza u vezi KiM. Mora da postoji crvena linija prihvatljiva za sve, a to je - nema priznanja samoproglašenog Kosova, a sve ostale opcije su u igri. Bez toga, kod velike većine patriotski orijentisanih građana će ostati velika nedoumica. Pozdrav

  Odgovori
 10. Gordana Bancevic

  Pod tackom 6. "...osporenih stecenih zvanja..." treba da stoji da utvrdjuju OSPORAVANA STECENA ZVANJA. Da je to osporeno, NE BI NIKO PITAO, NITI BI MOGLI DA BUDU U SISTEMU.. Ne bi niko ko je lazno predstavljen mogao da funkcionise tamo gde je javna funkcija. Pocinilac kriv. dela ne moze biti funkcioner, niti rukovodilac javnih organa. Moze privatnom firmom. Radi se o time da se isporavaju, a nadlezni treba da ih utvrde. Inace, sto bi utvrdjivali? dr Gordana Bancevic, dipl. pravnij.

  Odgovori
 11. Небојша Антић, Ниш

  Браво за храброст и разум за уједињење и борбу за заједнички циљ свих слободних грађана Србије за потпуну демонтажа овог ненародног издајничког и лоповског режима оличеног у СНС и свим њиховим коалиционих партнера у власти на свим нивоима.

  Odgovori
 12. Ivan Đorđević

  Poštovani, apsolutno se slažem sa svim tačkama ovog Sporazuma. Međutim, protiv trgovine uticajem, zloupotrebe službenog položaja treba se ozbiljno boriti, ali i izboriti do kraja. Toga je bilo i biće, bez obzira na časne namere potpisnika ovog dokumenta. Ličnim zalaganjem se borim za svrgavanje ove štetne vlasti, ali vas isto tako podsećam, da među samim potpisnicima Sporazuma imate ljude iz bivših vlasti koji su na indirektan način davali legitimitet radnjama koje se tiču pomentih zloupotreba. Nisam neko ko je dovoljno kompetentan da vam sugeriše kako bi trebalo sprovesti prevenciju zloupotrebe službenih ovlašćenja. Siguran sam da bi izvesno nezavisno komisijsko telo trebalo da sprovodi stalni nadzor i po proceni studioznije vrši uvid u aktivnosti i rad državnih službenika. Opet, sve se zasniva na poverenju, u čoveka pre svega, pa zatim u službenika ili eksperta u svojoj oblasti. To je cilj i obaveza svake naredne vlasti, da povrati poverenje građana, da svaki građanin bude svestan da državni poredak postoji

  Odgovori
 13. Vitomir Peric

  A gde je Bosko ovde Kosovo i Metohija...

  Odgovori
 14. Mico

  POTPISUJEM

  Odgovori
 15. Драган Јашић

  Поштовани господине Обрадовићу ! Члан сам ДВЕРИ од почетка вашег политичког ангажовања и на свим изборима од 2012 па до председничких и локалних избора гласао сам за Двери знач до 2018 године . Веровао сам вам и заиста био из вас свим срцем и душом , али шта се дешава са вама ? О чему се ради , споразум са народом ми се не свиђа из једног јединог разлога што нигде у свих седам тачака , а мислим да би то требало у овом тренутку на првом месту , требало је пре свега показати између осталих да је приоритет прво очување Косова и Метохије у саставу Србије ! Шта је са вашим патриотизмом који сте свих ових предходних година имали пуних уста ? Да ли је могуће да сте оформили нови ДОС ? ЗАШТО ??????

  Odgovori
 16. Српски покрет Двери

  Све штетне акте ћемо поништити, а тачка 4. се односи највише на Косово и Метохију: ''4. Обавезујемо се да ћемо обелоданити и преиспитати све акте који су до сада усвојени и које би садашњи недемократски режим усвојио, а који угрожавају државне, националне и економске интересе.'' Славиша Ристић и Марко Јакшић из покрета Отаџбина са КиМ су потписали Споразум. Они су најбољи пример.

  Odgovori
 17. Српски покрет Двери

  Дијаспора је важна за Српски покрет Двери и наш став је у нашем програму. Влада стручњака није дугорочно решење. Она ће имати мандат орочен на годину дана са циљем да успостави независно судство, уведе специјалног тужиоца за корупцију и организовани криминал, оснажи улогу Државне ревизорске институције, утврди критеријуме за избор јавних функционера, обезбеди независност регулторних тела, покрене процес лустрације, измени изборно законодавство, покрене испитивање порекла имовине. Дакле у овој Влади неће седети опозициони лидери и она ће за циљ имати да донесе системске закне, среди бирачке спискове и омогући слободу медија и слободу избора. Ово решење је пре свега гарант да нико од нас политичара који смо потписали Споразум с народом не ради ово из личног интереса и из жеље да седне у фотељу. Након годину дана, све странке излазе са својим програмом на изборе. Српски покрет Двери ће својим деловањем наше људе из расејања увек и чврсто везивати уз отаџбину.

  Odgovori

Napomena:

Коментари који у свом садржају буду имали говор мржње, вређање, непристојне речи, клевету, као и расну, националну или верску мржњу и нетрпељивост неће бити објављени на нашем сајту.
Уредник сајта има право избора коментара који ће бити објављени.

Ostavite komentar

Vaš komentar je uspešno poslat. Nakon pregleda administratora vaš komentar će biti odobren ukoliko je u skladu sa pravilnikom.