Dveri: Rasipanje novca Beograđana

Srpski pokret Dveri ukazuje građanima Beograda da se njihov novac rasipa – izjavio je dr Predrag Mitrović, potpredsednik Srpskog pokreta Dveri, koji je analizirao gradski budžet.

U segmentu rashoda i izdataka utvrđene su nepravilnosti i zloupotrebe u korišćenju budžetskih sredstava:

a.      Broj lica zaposlenih na određeno vreme, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i lica angažovanih po drugim osnovama veći je od dozvoljenog broja u skladu sa zakonom;

b.     Primljeno je više lica u radni odnos na neodređeno vreme, bez pribavljanja prethodne saglasnosti Vlade Republike Srbije;

v.      Obračuni plata izabranih lica i zaposlenih u Gradskoj upravi i Opštinskim upravama grada Beograda, kao i doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca, izvršeni su u suprotnosti sa čl. 3. i 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, čl. 4. i 5. Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima i članom 56;

g.     pogrešno su primenjivani osnovica i koeficijenti, ili su indirektni korisnici budžeta isplaćivali zarade zaposlenima više od planirane mase zarada usvojene programom poslovanja;

d.      Izvršena su plaćanja bez potpisanih ugovora, bez donetih godišnjih programa, pribavljaju se primanja od zaduživanja bez prethodnog mišljenja Ministarstva finansija i Odluke Skupštine Grada Beograda o zaduživanju, ponekad se navedena sredstva koriste za finansiranje tekućih rashoda, izvršavaju se rashodi koji nisu planirani itd;

đ.      Privremeni i povremeni poslovi su trajali duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, što je u suprotnosti sa članom 197. Zakona o radu;

e.     Različit je broj sati prekovremenog rada iz rešenja koji je korišćen prilikom obračuna i isplate zarade od elektronske evidencije o prisutnosti na poslu;

ž.     Isplata naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta Grada vršena je suprotno čl. 110. i 119. Zakona o socijalnoj zaštiti…;

z.       Izvršene su dotacije nevladinim organizacijama bez sprovedenog javnog konkursa.


Pored ovoga, nepravilnosti u oblasti javnih nabavki evidentirane su od prihvaćenja ponuda u kojoj nije potpisana izjava o nezavisnoj ponudi, što je u suprotnosti sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama; fakturisanih većih količina radova/usluga od ugovorenih ili fakturisanih radovi/usluge koje nisu ugovorene, suprotno članu 36. stav 5. Zakona o javnim nabavkama i članu 58. Zakona o budžetskom sistemu; do prihvatanja neprihvatljive ponude suprotno članu 107. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.


Nastaviće se…

Gradska organizacija Dveri Beograd