Председник Савета за инфраструктуру, телекомуникације и енергетику Српског покрета Двери Радмила Васић, предала је Министарству државне управе и локалне самоуправе Предлог за покретање поступка инспекцијског надзора на Косанчићевом венцу. У наставку доносимо цео текст Предлога:

ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

У складу са чланом 22. Закона о управној инспекцији, овим путем покрећемо иницијативу за вршење инспекцијског надзора рада органа локалне самоуправе, а све у складу са одредбама члана 18. и 19. Закона о управној инспекцији.

У складу са чланом 3. Закона о управној инспекцији, овим путем подносимо захтев за отпочињање поступка инспекцијског надзора над поштовањем Закона, односно општег управног поступка који води Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Града Београда, а у поступку доношења измена и допуна Нацрта Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев Венац, за део блока између улица Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац градска општина Стари Град.

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ:

Израда плана детаљне регулације покушава се окончати тако што ће се на Јавној седници која ће се одржати дана 27. 7. 2021 године, донети одлука, а да се претходно није у складу са Законом о планирању и изградњи, јавни увид одржао у складу са законским роком од 30 дана.

Поменути Нацрт је повучен са јавног увида, а да није испоштован поменути рок од 30 дана, а судећи по поступцима Комисије за планове Града Београда, Комисија и не планира да исти спроведе, како би се испоштовале одредбе Закона о планирању и градњи.

Овим путем, позивамо управну инспекцију да обезбеди поштовање остваривања начела законитости у раду органа локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, ради заштите јавног интереса, а у складу са чланом 5. Закона о управној иснпекцији, изађе на лице места и затражи омогућавање НЕПОСРЕДНОГ УВИДА у рад и поштовање Закона од стране Комисије за планове Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Града Београда, а након утврђеног чињеничног стања, повреде Закона и јавног интереса ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЋЕ ЗАБРАНИТИ ДАЉИ РАД КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ Града Београда, а у поступку доношења Нацрта измена и допуна детаљне регулације просторне целине Косанчићев Венац!

[ngg src=“galleries“ ids=“445″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]

Радмила Васић

Председник Савета за инфраструктуру, телекомуникације и енергетику Двери

Фото: Д. Миловановић