Здравље, схваћено као стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуства болести или онеспособљености, представља основно људско право, а достизање највишег могућег нивоа здравствене заштите најважнији је друштвени циљ чија реализација осим здравственог сектора захтева и деловање других друштвених фактора.

Опште здравље женске популације јесте суштинско питање и елементарни услов за квалитет живота жена и одражава се на укупно здравље становништва и на његову добробит, а посебно је важно за биолошки опстанак, развој, заштиту и очување породице као основне ћелије друштва.

У складу са програмским начелима Српског покрета Двери, Женска снага Двери доноси

Декларацију о заштити здравља жена

која кроз различите стратегије за унапређење здравља, програме за превенцију здравља, промоцију здравља, сарадњу са установама јавног здравља, различитим владиним и невладиним организацијама, има за циљ да:

1. Промовише права жена на адекватну здравствену заштиту као неодвојиви део универзалних људских права

У складу са свим међународним документима, ова права морају бити гарантована, поштована, заштићена и примењена у националном законодавству, те је веома важно препознавање и спречавање дискриминације жена, посебно у случајевима индиректне или посредне дискриминације а све са циљем да се достигне највиши могући ниво здравља за све жене. Зато се мора обезбедити адекватна како примарна тако и секундарна здравствена заштита жена, како путем превенције кроз мрежу саветовалишта, тако и кроз пружање основних здравствених услуга, а затим и посебних, специфичних и високо специјализованих третмана.

2. Створи правни оквир радног и социјалног позитивног права које штити посебан статус и посебна права за труднице и мајке

На овај начин се најбоље брине за будуће нараштаје и потпомаже биолошка репродукција становништва, популациони развој и заустављају неповољни демографски трендови, као што су негативан природни прираштај, интензивно старење и одсуство систематског праћења миграционих токова. Ефикасна популациона политика мора да подразумева и поштовање репродуктивних права.

3. Подигне на максимални могући ниво превенцију и допринесе смањивању фактора ризика по здравље жена

Ово треба учинити кроз интегрисан приступ свих релевантних друштвених фактора у планирању и примени мера и активности намењених превенцији и смањивању фактора ризика по здравље. Хроничне масовне незаразне болести, као што су кардиоваскуларне болести, малигни тумори, болести исхране и метаболизма, опструктивне болести плућа, поремећаји менталног здравља већ дужи период доминирају у националној патологији женског здравља. Међу узроцима умирања жена на првом месту су болести срца и крвних судова, затим малигне болести, болести жлезда са унутрашњим лучењем, болести исхране и метаболизма, болести система за дисање и органа за варење.

Жене не поклањају довољну пажњу превенцији, јер на пример свега 6,3% жена годишње посети гинеколога, а учесталост абортуса је веома висока. Два основна узрока разбољевања и умирања жена (кардиоваскуларне и малигне болести) могу се значајно смањити мерама примарне превенције (промоција здравља, развијање здравих стилова живота и друго) и мерама секундарне превенције (рано откривање болести, нарочито болести репродуктивних органа).

4. Фаворизује здраве стилове живота

Треба припремити програме за превенцију и смањивање фактора ризика као што су пушење, неправилна исхрана и физичка неактивност. Промовисати правилан начин исхране и редовно бављење физичким активностима.

Превенција злоупотреба дрога, алкохола и лекова путем промовисања принципа здравог живота кроз средства јавног информисања, али и у школама. Водити редовне кампање против пушења, конзумирања алкохола и опојних дрога. Смањити стопу алкохолизма и проценат особа женског пола међу регистрованим наркоманима. Смањивати злоупотребу лекова. Направити програме социјалне и психолошке подршке за жене које злоупотребљавају дроге, алкохол и лекове.

Омогућити веће учешће жена у формулисању програма и пројеката на нивоу локалне заједнице.

Законом увести обавезну едукацију у основним и средњим школама о штетности дроге, алкохола, цигарета и нездравог начина живота и њиховом утицају на репродуктивно здравље младих.

5. Унапреди ментално и емоционално здравље, укључујући и посебне програме намењене адолесценткињама

Формирати програме за подршку и очување емоционалног и менталног здравља жена, укључујући и адолесценткиње. Развити мрежу доступних саветовалишта, СОС телефона, као и група за узајамну помоћ и солидарност. Направити програме социјалне и психолошке подршке ментално оболелим женама.

Подстицати развој и јачање група самопомоћи за оснаживање жена за преузимање одговорности за сопствено здравље. Установити базу података о удружењима грађана које се баве овим активностима. Организовати групе за размену искустава и подршку у току лечења и током опоравка од болести.

6. Омогући доступност квалитетне здравствене заштите за жене из рањивих група

Препознавање различитости потреба жена с обзиром на околности у којима живе јесте суштинско када се ради о уважавању неједнакости у оквиру здравља жена. Здравствене службе и програми намењени женској популацији и њиховој добробити морају да буду адекватни и да осигурају прихватање и разумевање заједнице, узимајући у обзир социјално-економски миље, старосну доб, услове живота, културу, религију, физичке и менталне способности жена.

Обезбедити приватност, поверљивост информација и сагласност за све интервенције које се односе на њихово здравље.

Извршити техничку адаптацију објеката у циљу несметаног приступа здравственим установама за жене са инвалидитетом, укључујући и прилагођеност тоалета за коришћење. Опремити посебне гинеколошке ординације са специјалним столовима у већим здравственим установама. Убрзати набавку и добијање савремених помагала за жене са инвалидитетом и омогућити њихову чешћу замену за нова.

Прилагодити службе примарне здравствене заштите потребама корисника. Формирати мобилне тимове за рано откривање обољења код Ромкиња, избеглих и интерно расељених жена, жена у сеоским срединама и удаљеним подручјима. Едуковати жене о важности очувања сопственог здравља и њиховим правима и могућностима у оквиру здравственог система. Радити на побољшању животних услова и стандарда опште хигијене код жена које имају отежане услове за то.

Законски уредити механизам за остваривање, поштовање и заштиту људских права и права пацијенткиња. Едуковати здравствене раднике о правима пацијената. Обезбедити доступност услуга заштитника права пацијената. Обезбедити информације о правима пацијената оглашавањем на видним местима у здравственим установама, штампањем материјала и објављивањем тих информација у медијима.

7. Побољша репродуктивно здравље жена

Обољења репродуктивних органа и сексуално преносиве болести чине 20% болести код жена. Репродуктивно и сексуално здравље је важно за сваку женску особу у сваком периоду живота. Организовати рано откривање карцинома грлића материце и дојке. Организовати обавезне редовне и систематске здравствене прегледе и учинити доступним тестове за рано откривање ових болести. Водити јавне кампање за објашњавање важности спровођења превентивних мера и значај раног откривања малигних обољења за успех у лечењу истих. Обезбедити квалитетне услуге за планирање породице и лечење неплодности, као и смањивање учесталости абортуса, сигурно материнство и смањивање стопе матерналне смртности.

Развијати саветовалишта за репродуктивно здравље, посебно младих и адолесцената у којима би они стицали знање и вештине за одговорно родитељство. Организовати предавања о планирању породице и одговорном односу према сексуалности. Подстицати младе да развијају узајамне односе на бази истинског партнерства и узајамног поштовања.

Законом регулисати обавезну едукацију о менталном и физичком здрављу жена у свим образовним установама, од основног до високог образовања путем предавања, радионица и другим видовима континуираног информисања о актуелним темама из ове области. У установама основног и средњег образовања обавезно увести предавања најмање једанпут месечно о полним односима, полно преносивим болестима, заштити од трудноће и свим релевантним питањима из ове материје.

Законом обезбедити односно прописати обавезну едукацију код послодавца, као и једанпут годишње бесплатан гинеколошки преглед жена које су у радном односу или су радно ангажоване код послодавца по уговору, у складу са прописима.

Едукације о здрављу жена реализовати на територији сваке општине, интензивирати подршку женама пружањем одговарајућих савета и подршке.

8. Подстакне нове методе приступу порођају и обезбеђивање сигурног материнства

Уводити нове савремене методе и технике у поступак порођаја, са циљем елиминисања застарелих болничких протокола.

9. Регулише квалитет живота жена у менопаузи

Обезбедити женама у менопаузи коришћење одговарајућих програма и услуга са терапијом која олакшава њихове тегобе и санира последице по здравље, као што су остеопороза, психичке тегобе, кардиоваскуларне тегобе и друго.

10. Помогне старим, самотним и сиромашним женама

Учинити све да се обезбеди доступност и најквалитетнија здравствена заштита без дискриминације и женама одмакле животне доби и корисницама пензија, нарочито онима чија су примања једва довољна за елементарно преживљавање, а морају да издвајају значајна средства за куповину лекова.

Организовати снабдевање животним намирницама и лековима жене које су старе, изнемогле, непокретне, а живе саме, путем волонтерског учешћа од стране ученика и студената здравствене, социјалне, дефектолошке струке, али и свих других заинтересованих лица.