Veliko NE za MHE

Opštinska organizacija Srpskog pokreta DVERI Pirot protivi se izgradnji Mini hidro elektrana u zaštićenom parku prirode Stara planina i u Specijalnom rezervatu prirode Jerma.

Izgradnjom MHE u području Stare planine, gde je samo u slivu Toplodolske reke planirana izgranja 7 mini hidro elektrana sa derivacionim cevima ukupne dužine od 45 kilometara, dobio bi se energetski potencijal od nepunih 5 MW ukupne instalisane snage, a uništilo bi se preko 80 procenata svih vodotokova i brojem i dužinski (potpuno bi se uništili tokovi Javorske, Studenačke, Rekitske, Zaskovačke i Toplodolske reke). Za potrebe izgradnje MHE samo u slivu Toplodolske reke bilo bi probijeno skoro 10000 m puteva koji bi bili isključivo u funkciji izgradnje MHE, a koji bi trajno oštetili kompletan biodiverzitet Stare planine.


U specijalnom rezervatu Jerma Prostornim planom koji je u pripremi, planira se izgradnja velike pribranske elektrane na reci Jerma i nekoliko malih derivacionih elektrana na rekama: Rakitskoj, Kusovranskoj, Poganovskoj, kao i na njihovim pritokama Ribni dol, Ljulja i Selaška reka. Izgradnjom ovakvih energetskih postrojenja ne uništavaju se samo ovi vodotokovi, već i veoma bogat i razgranat biodiverzitet ekosistema koji ih okružuje. Lokalne zajednice sela Poganovo, Odorovci, Iskrovci, Kusa Vrana, Petačinci i Rakita, koje su svojim osnovnim životnim potrebama vezane za ove vodotokove pretrpele bi trajne posledice, najpre po život, a zatim i po planirane brojne urbane, poljoprivredne, turističke i etnološke aktivnosti.


Srpski pokret DVERI, kao odgovorna, državotvorna stranka ne želi da podrži uništavanje života u ovim područjima, već svojim aktivnostima želi da pospeši razvoj Stare planine i Specijalnog rezervata Jerme. Potreba za vodosnabdevanjem, zaštita biodiverziteta, razvoj poljoprivrede i turizma, estetske i sportske mogućnosti malih vodotokova su naš prioritet za život Srbije.


Postojeća zakonska regulativa Republike Srbije ne prepoznaje MHE na najmanjim rekama Srbije kao nešto korisno, ako njihov kapacitet nije iznad 10MW. Mi zahtevamo poštovanje Zakona Republike Srbije! Kako za sve građane, tako i za ovu vlast.


Zakoni su jasni:


–          Zakonom o zaštiti prirode, priroda je proglašena dobrom od opšteg interesa za Republiku Srbiju i kao takva uživa posebnu zaštitu.

–          Organizacija, uređenje, korišćenje prostora i izgradnja objekta u zaštićenim područjima vrši se na osnovu Prostornog plana područja posebne namene, odnosno Urbanističkog plana, a koji moraju biti usaglašeni sa Zakonom o zaštiti prirode, Uredbom o režimima zaštite i aktom o proglašenju zaštićenog područja.

–          U skladu sa čl. 29. i Čl. 35. Zakona o zaštiti prirode i Čl .6. Uredbe o režimima zaštite, propisano je da su radovi i aktivnosti, koji su ograničeni, a koji ugrožavaju neku od temeljnih vrednosti zaštićenog područja zabranjeni u skladu sa Zakonom, Aktom o proglašenju i Međunarodnim ugovorima.


Sve aktivnosti koje su dovele do toga da se u zaštićenom području Stare planine izdaju dozvole za izgradnju MHE, a koje su učinjene od strane lokalne i republičke vlasti moraju se preispitati i sankcionisati u skladu sa važećim Zakonima Republike Srbije. Mora se sprečiti gradnja MHE u pomenutim područjima, investitori obeštetiti, a krivci za bahati odnos prema prirodi kazniti u skladu sa Zakonim RS.


Na kraju, Srpski pokret DVERI je za iskorišćenje svih energetskih potencijala RS, ali u skladu sa Zakonima RS. Želimo da zaštitimo prirodu, ali i da proizvedemo potrebnu količinu energije, što je moguće i solarnim panelima i vetro parkovimakoji se mogu postaviti van zaštićenih područja prirode, koji neće ugroziti životnu sredinu.Dragana Pejić-Ranđelović,

član Predsedništva SP Dveri