Српски Покрет Двери - Лого
Search

Начела о заштити и унапређењу животне средине

Програм Српског покрета Двери

Увод

Здрава животна средина је право сваког човека, а сваки човек је дужан да се стара о њеној заштити и унапређењу.
Устав Републике Србије гарантује право на здраву животну средину као надоградњу једног од основних људских права – права на живот. Чланом 72. Устава је утврђено да је Република Србија надлежна за заштиту животне средине, заштиту и унапређење флоре и фауне.
Устав републике Србије гарантује сваком грађанину право на здраву животну средину.
Члан 74. Устава Републике Србије гласи:
„Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.“
Уз дубоку свест да је загађивање животне средине, један од кључних проблема светског становништва, Српски покрет Двери заступа становиште да је неопходно преиспитивање односа друштва и човека према природи. Право на живот је једно од основних начела Универзалне декларације о људским правима из 1948. године, а у савременом друштву се с правом може поистоветити са правом на здраву животну средину, као основни предуслов за живот људи на земљи. Остваривање овог права неопходно је како са становишта владавине права, тако и праведности и људскости. Оно је основ даљег опстанка људске цивилизације у целини. Ово право је повезано и са остваривањем социјалне правде како на глобалном, тако и на локалном нивоу. Бригу о животној средини немогуће је правилно спроводити, уколико не обухвата све, од локалног преко регионалног, републичког и глобалног нивоа. Стога је подједнако важно да Република Србија има адекватан национални план и акционе планове којима је Заштита животне средине спроведена на територији целе државе, као и да су створени предуслови за прекограничну сарадњу, регионалну и сарадњу на светском нивоу, што је могуће остварити и путем проактивног учешћа у пројектима Уједињених нација и других светских организација, које се системски и глобално баве заштитом човекове животне средине и климатским променама.
Српски покрет Двери се у првом реду залаже за пуну примену постојећих законских решења, што би могло по нашем мишљењу да, без обзира на све мањкавости тих закона, значајно поправи тренутно стање у Републици Србији. Неопходно је да држава створи механизме за контролу спровођења закона у циљу заштите и унапређења животне средине.
Обзиром да је елементарни опстанак становништва Републике Србије угрожен, а природни прираштај у алармантном опадању, као што су у паду и квалитет живота, стандард грађана и ниво поштовања људских права у целини (што потврђују и извештаји релевантних светских институција објављени током 2019. године), Српски покрет Двери је основао Савет за заштиту и унапређење животне средине.

ЦИЉЕВИ ДВЕРИ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

МХЕ – јаке кампање против деривационих МХЕ, уз директну подршку угроженим домаћинствима. Захтевамо забрану градње оваквих МХЕ у целој Србији.
Брига о квалитету ваздуха и пијаће воде, узбуњивање и притисак на надлежне да се проблеми хитно решавају.
Пошумљавање као најефикаснији вид борбе против глобалног загревања и заштите од ветра.
Спречавање настајања дивљих депонија, спаљивања стрњишта, каблова ради добијања секундарних сировина.
Едукација о правилном одлагању отпада (раздвајање корисног отпада за рециклажу).
ГМО – кампања против законских измена које би омогућиле употребу и промет. Откривање ГМО засада и покретање кривичних пријава против власника таквих засада.
Узбуњивање на подручјима где је откривен опасни отпад и праћење стања.
Лоцирање проблема који угрожавају животно окружење грађана и изналажење решења по приоритетима.
АЛАРМАНТНИ СЛУЧАЈЕВИ, КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ БРЗУ РЕАКЦИЈУ ПОПУТ ПОЧЕТКА ГРАДЊЕ ДЕРИВАЦИОНИХ МХЕ:
Алармирање у случају неумерене и непланске сече шума, уништавања паркова, столетних стабала, продаје бања, стварања дивљих и несанитарних депонија…
Праћење дешавања у пограничним областима у окружењу.
Посредан допринос Двери дају националној безбедности кроз јавна обраћања о сазнањима о безбедност хране (борба против ГМО, контрола употребе пестицида, емисија штетних гасова, контрола опасног отпада и сл.) и праћењу односа државе према заштити националних паркова, са посебним акцентом на оне који обухватају територију Косова и Метохије.

Покрет као допунске циљеве поставља:

 • Окупљање профилисаних лица, стручњака еколога и лица других професија, која су у свој рад у значајној мери применила и еколошка начела, за која је пожељно да постану пријатељи или чланови Двери. Могуће је да таква лица, уколико не желе политичко ангажовање, сарађују на саветодавном нивоу.
 • Сарадња са релевантним удружењима, институцијама и групацијама које су постигле значајније резултате у овој области, почев од локалног нивоа до републичког, регионалног и глобалног. Сарадња са ловачким и риболовачким удружењима, планинарима и сл.
 • Иницирање оснивања нових удружења и асоцијација, који би се бавили најразличитијим видовима заштите и унапређења животне средине и њене примене у свим областима људског живота и привређивања, у којима би деловали чланови и симпатизери Двери и остали, спроводећи у свом раду и остала начела политике Двери.
 • Едукација најпре чланова Двери, а затим и што је могуће ширег опсега друштва у Србији и свету, са циљем оспособљавања, стицања знања и вештина потребних за ефикасно планирање, анализу и предвиђање процеса у природи, као и спровођење усвојених мера. Практично, то би значило да су оспособљени да на етичкој и стручној основи, самостално и у тимовима, анализирају, класификују и на разумљив начин предлажу и реализују оптимална решења основних проблема у области загађења животне средине и њеног унапређења, чиме Двери у целини доприносе заштити свеукупног живог света, у првом реду заштити људи и њиховом непрестаном обучавању и информисању.
 • Праћење најновијих достигнућа и искустава из ове области и систематско архивирање грађе.
 • Праћење законодавства у Србији и окружењу, адекватно реаговање, са нарочитим акцентом на Националну стратегију, акционе планове и притисак на извршну власт путем класичних медија, друштвених мрежа и протестних скупова, да одговорно примењује све законске, еколошке обавезе, до тренутка док Двери не преузму вођење државе.
 • Заштита природних ресурса и културне баштине на сваки расположив начин.
  Промовисање лика и дела нашег и светског највећег научника из ове области
 • Милутина Миланковића.

КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОКРЕТ БАВИТИ У БЛИСКОМ ПЕРИОДУ

Основни циљ Савета је да омогући да Двери правовремено, проактивно и свеобухватно утичу на примену постојећег законског оквира у области заштите и унапређења животне средине, унапреде законске оквире кроз писање нових закона и предлоге за измену постојећих, као и да непрестано раде на повећању свести друштва о неопходном континуираном старању о животној средини и њеном унапређивању. Одговорна употреба свих природних ресурса, спречавање загађивања и санирање загађених области, уз непрестано унапређивање потребних знања и вештина, неопходни су за благовремено и ефикасно постизање циља.
Двери желе државу у којој су заштићена национална блага попут река, шума, извора пијаће воде и обрадивог земљишта, рудног богатства… Државу у којој су набројана блага светиња, која се чува и штити од свих негативних утицаја, штетне приватизације, отуђивања, девастације и загађивања. Желимо Србију чистог ваздуха, воде и земљишта уз квалитетну контролу и праћење квалитета и то у националним лабораторијама.
Двери ће дати највећи могући допринос јачању свести грађана о важности еколошке културе као начина живота и то у сваком сегменту.
Пружићемо подршку свим државним институцијама које професионално обављају своју дужност и организацијама цивилног сектора у борби за здраву животну средину и ефикасно управљање отпадом.
Омогућићемо промоцију циркуларне економије и помоћи у стварању амбијента за домаће и стране инвестиције за њену ширу примену у Србији.
Залагаћемо се за бољу заштиту свих Националних паркова Србије, са нарочитим акцентом на парк у поступку заштите Проклетије и на Национални парк Шар планина на територији Косова и Метохије.
Приоритети:

 • спречавање градње деривационих МХЕ, рушење постојећих и повратак природе у првобитно стање,
 • прилагођавање законских решења у циљу трајне заштите природе, забране даље девастације и процесуирање одговорних за досадашње уништавање природе и противправну градњу у заштићеним подручјима,
 • контрола квалитета ваздуха и пијаће воде у насељеним местима, обавештавање становништва и адекватне реакције у циљу побољшања стања,
 • спречавање приватизације преосталих бања, продаја извора пијаће воде и других природних богатстава,
 • мониторниг радиоактивности, односно загађења насталог као последица НАТО бомбардовања,
 • адекватна реакција у случају увођења 5Г мреже у Србији,
 • редовно обраћање јавности на све наведене теме у циљу боље информисаности грађана.

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: