Politikanstvo na delu - odbijena „Porodična deklaracija“ u Doljevcu

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Doljevac, odbornik Dveri, Nenad Stojiljković, podneo je kao dopunu dnevnog reda Predlog porodične deklaracije – „Opština Doljevac – zaštitnik porodice“.

Ova deklaracija je trebalo da bude osnovni dokument lokalne porodične politike kojim se izvršna vlast obavezuje da će štititi porodicu kao osnovnu jedinicu društva, jer prema važećem Ustavu i Porodičnom zakonu, kao i prema međunarodno prihvaćenim obavezama, Republika Srbija je dužna, a samim tim i opština Doljevac, da porodicu zaštiti kao osnovnu jedinicu društva. Kroz istoriju, za osnovu porodice uvek je smatran brak između muškarca i žene kao društvena i civilizacijska tekovina (a ne između žene i žene ili muškarca i muškarca). Porodica je menjala formu, ali se u socijalnom kontekstu uvek smatrala zajednicom roditelja i njihove dece.


Deklaracija je imala za cilj da lokalna samouprava treba da stimuliše, naročito mlade ljude, da poštuju bračnu zajednicu i zajednički brinu o dobrobiti svoje porodice. U smislu različitih oblika direktne i indirektne finansijske pomoći porodici, uz primenjivanje odredbi postojećih zakona koji regulišu pitanje braka, porodice i najboljeg interesa deteta, što obuhvata bračne i vanbračne zajednice, samohrane roditelje, usvojitelje i hranitelje. Posebno je značajno pružiti pomoć i zaštitu socijalno ugroženim i potencijalno socijalno ugroženim porodicama, kao što su porodice sa niskim primanjima i samohranim roditeljima.


Pitanje zaštite porodice nije pitanje za jednu političku organizaciju, niti za jedan mandat skupštine opštine, gradonačelnika ili gradskog veća. Pitanje zaštite i podrške porodici, i u širem kontekstu borbe protiv negativnih demografskih trendova, je pitanje opstanka. Zato tema zaštite porodice mora da nađe svoje mesto u lokalnoj politici, gde treba formirati poseban skupštinski Odbor za zaštitu porodice. Jer naš dugoročni cilj je povećanje kvaliteta života bračnih parova sa decom i da naša opština postane „Opština Doljevac– zaštitnik porodice“, porodična opština – prijatelj beba, dece i porodice.


Iako se po poslednjem popisu iz 2011 opština Doljevac nalazi na drugom mestu u Srbiji sa najvećim učešćem lica u braku sa 63,40%, skupštinska većina u Doljevcu je na žalost odbacila da uvrsti predlog Deklaracije u dnevni red sednice sa obrazloženjem da je Deklaracija ,,diskriminatorska“ što je u nedostatku argumenata protiv u najmanju ruku smešno.


Još jednom se pokazalo da u Doljevcu dominira politikanstvo i partijašenje, bez ikakve želje da se dobre ideje sprovedu u delo.


 Opštinska organizacija Dveri u Doljevcu