Иако само тренутно заустављен на путу ка Народној скупштини, предлог Закона о истополним заједницама и даље интригира јавност, те се као правник налазим позваном да укажем на нелогичности и неправилности које садржи овај предлог Закона и покушам да објасним какве правне последице може произвести.

      Законом о истополним заједницама уводе се институти из породичног права и поступка који се фактички односе на брак и брачне односе, те се уређују на идентичан начин само под другим називом. Задире се у материје више закона: Породичног закона, Закона о облигационим односима, Закона о наслеђивању, Закона о основама својинско правних односа, Закона о спречавању насиља у породици, Закона о пензијском инвалидском осигурању, Закона о здравственој заштити, Закона о парничном поступку, Закона о финансијској подршци породица са децом, Закона о социјалној заштити, Закона о матичним књигама, Закона о ванпарничном поступку… Ови закони су lex specialis за специфична правна подручја и евентуалним доношењем Закона о истополним заједницама остварује се велика правна несигурност јер је неусклађен са низом ових закона и у много чему практично неприменљив.
 
Суштина Закона о истополним заједницама је да се у правни систем уведе институт истополних бракова са усвајањем деце. Закон најпре говори о издржавању детета партнера истополне заједнице. Издржавање детета у основи подразумева родитељство. Ова одредба се може злоупотребити на начин да један партнер посредно усвоји дете другог партнера јер је Породичним законом самцима пружена могућност да буду усвојитељи и приликом процеса усвојења нико не поставља питање будућем родитељу о сексуалној оријентацији, тако да се може десити да дете буде усвојено у истополној заједници у којој је један партнер биолошки родитељ, а други усвојитељ. Уколико хомосексуална особа из претходне везе или брака има дете, или дете добије помоћу вештачке оплодње, овај закон омогућава да партнер из истополне заједнице има права над дететом као да му је биолошки родитељ. Са друге стране, овај закон онемогућава да дете усвоји неко од чланова уже породице партнера из истополне заједнице, ако партнер који је биолошки родитељ умре док је дете малолетно.
 
На овај начин се деца из истополних заједница изузимају из закона којим се регулише положај и статус деце рођене у браку или ванбрачно. Кроз закон о истополним заједницама деца из таквих заједница добијају другачији статус и дискриминишу се у односу на осталу децу. Сексуална оријентација сама по себи не дисквалификује никога као успешног родитеља, али однос родитеља је важан модел за учење, и за децу је важно да као узор имају родитеље различитог пола, те се као проблем у одрастању може јавити превише информација о једном полу а недостатак о другом. И то јесте проблем једнак проблемима породичног насиља, болестима зависности или криминалитета једног или оба родитеља. Деца из разнополних заједница имају помоћ више чланова породице као и разне законске повластице: здравствену заштиту, пореске олакшице за родитеље, дечији додатак, алиментацију, наследна права како у односу на своје родитеље, тако и на чланове њихових породица. Сва деца треба да имају исте друштвене могућности да остваре свој максимални развитак. Деци хомосексуалних родитеља се овим законом ускраћују повластице и животни стандард који се базира на материјалном и друштвеном статусу њихова оба родитеља. Хомосексуална заједница представља основ за дискриминацију деце, деци се ускраћују њихова једнака права, статус, повластице и заштита коју уживају друга деца. Родитељско право је најспорније питање код законског регулисања заједнице хомосексуалаца.
 
Када је реч о заједничкој имовини истополни партнери могу да закључе уговор о заједничком животу и овере га код нотара.У том уговору могу навести која је то имовина коју уносе у заједницу, те је у случају прекида лако утврдити која имовина је стечена.  Истополни партнери не могу бити супериорни у односу на брачне и ванбрачне партнере када је реч о наслеђивању. Када је у питању брак или ванбрачна заједница без деце, супружник може да наследи само половину имовине, другу половину наслеђује ужа родбина умрлог партнера. Ако истополни партнери желе да им припадне сва имовина после смрти другог партнера могу међусобно закључити уговор о доживотном издржавању. Истополни партнери не могу да наслеђују пензију једно од другог. Правни смисао наслеђивања пензије мужа (чешће жена наслеђује) је у томе што је жена у току брака бринула о деци и породици. Пензије се наслеђују и у браку без деце, али то су ређи случајеви и закон који дозвољава наслеђивање пензија није доношен због њих, већ због већине оних који су живели у браку у којем су се рађала и подизала деца.
 
Припадници хомосексуалне популације имају сва права, на располагању им је читав законодавни систем наше државе, и над њима не сме да буде никакве дискриминације, али не сме да је буде ни над другим друштвеним групама. У оквиру постојећег законодавства могу да уреде све своје односе, на начин на који желе и нико нема ништа против да људи истог пола живе како желе. Са друге стране, мора се јасно рећи да се закони не доносе за потребе мање групе појединаца и да закони морају бити такви да предвиде све или скоро све могуће ситуације у једној области.

 

 

Маја Митић

Члан Председништва Двери
Председник Савета Двери за уставна питања, правду и законодавство